Revize plynových zařízení

Plynové zařízení - soustava pro měření na STL plynovodu

Mezi vyhrazená plynová zařízení ve smyslu vyhlášky 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, řadíme zařízení pro:

 • a) výrobu a úpravu plynů,
 • b) skladování a přepravu plynů,
 • c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 • d) zkapalňování a odpařování plynů,
 • e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
 • f) rozvod plynů,
 • g) spotřebu plynů spalováním.

Jednou z povinností provozovatelů vyhrazených plynových zařízení je zajišťovat provádění revizí plynových zařízení Tato zákonná povinnost je dána vyhláškou 85/1978 Sb., která je závazná pro všechny provozovatele plynových zařízení. Neplněním této povinnosti provozovatel plynového zařízení riskuje správní pokutu v případě kontroly ze strany inspektorátu bezpečnosti práce a zákaz provozu plynového zařízení, respektive trestní stíhání pro obecné ohrožení, v případě vzniku škodní události s následkem škody na majetku či zdraví osob.

Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení je v souladu s Vyhláškou 85/1978 Sb. potřeba provádět na všech druzích plynových zařízeních, a to jednak před uvedením plynového zařízení do provozu (Výchozí revize), tak dále v pravidelných, obvykle 3-letých lhůtách (Provozní revize) dle technického předpisu tj. dle ČSN 386405 - Plynová zařízení. Zásady provozu.

Vyhláška 85 také určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

 • po ukončení zkušebního provozu plynového zařízení,
 • plynové zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz,
 • na zařízení je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu
 • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy
 • v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

Revize smí provádět pouze revizní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti.

Kontroly plynových zařízení

Ve lhůtě 1 x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Nabídka činností

Firma JATEMONT s.r.o. disponuje platným oprávněním pro provádění revizí a zkoušek plynových zařízení o rozsahu:

 • e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
  • e1) Kompresní stanice,
  • e2) Regulační stanice plynu,
 • f) rozvod plynu,
  • f1) Domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí,
  • f2) Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí,
  • f5) NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi,
  • f6) Rozvody technických plynů,
 • g) spotřebu plynů spalováním,
  • g1) Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva,
  • g2) Spotřebiče s výkonem 50 kW a více na plynná paliva,
  • g3) Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva.

Dále pro své zákazníky provádíme:

 • školení obsluh plynových zařízení
 • konzultace, poradenská a odborná činnost,
 • sestavení plánu revizí a zkoušek včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol,
 • vypracování provozních řádů.

Oprávnění naší společnosti naleznete zde.

TOPlist