Reklamační řád

Prodávající:

JATEMONT s.r.o.

Adresa sídla společnost (kontaktní adresa):

Husova 434

415 10 Teplice – Sobědruhy

 

IČ:28748719, DIČ CZ28748719

Společnost zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30626

 

Telefon:         602 115 605, 725 983 495

Email:            eshop@jatemont.cz

Kupující převzetím zboží od prodávajícího (osobně nebo od přepravce), souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Záruční doba a záruční list


Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Zboží je dodáváno se záruční dobou 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje (u všech zakázkově vyráběných konstrukcí), slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na nevhodné používání zboží. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka se nevztahuje rovněž na závady, které vznikly v souvislosti s neodbornou instalací nebo nevhodnou manipulací s daným výrobkem. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ, kde je záruční doba 12 měsíců).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Zákazník v případě výroby na zakázku ručí za své dodané informace a rozměry vedoucí k výrobě předmětné zakázky. Pokud rozměry hotového výrobku souhlasí se zákaznickou objednávkou nelze uplatňovat reklamaci z důvodů případných rozměrových problémů při instalaci výrobku (např. brána je menší, nebo vyšší než stávající plot z důvodu špatného prvotního zaměření a nevejde se do zvoleného prostoru místa určení). Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího. Reklamační list ke stažení zde. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu (pokud bylo zboží při expedici obalem vybaveno), protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží vzniklé zpětnou přepravou.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky nebo emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebo domluven jiný způsob předání. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

TOPlist