Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn zde. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučeno.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel

Vrácené zboží však musí splňovat následující podmínky:
a) nesmí být použité,
b) musí být nepoškozené,
c) musí být kompletní (vč. manuálů, certifikátů, dílů a součástí apod.),
d) s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list)
e) u zboží musí být uvedeno, že se jedná o vrácení zboží (i bez udání důvodu) a účet, kam se má vrátit požadovaná částka

Kupující je povinen zasílat zboží provozovateli doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku s tím, že provozovatel si vyhrazuje právo takovouto zásilku nepřevzít.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

TOPlist